ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

ICCF logo Stichting ICCF Holland
Clematisstraat 30
4925 BE Venlo
The Netherlands

tel. 077 - 3872340
giro 4548774
KvK Venlo S 64588
www.vim.org/iccf

Jaarrekening 1998

Staat van baten en lasten over
(in guldens)

1998

1997

BATEN

   
bijdragen sponsors

13.145

9.440

eenmalige donaties

8.908

4.112

verkoop van Vim

0

2.401

rente

7

5

totaal

22.060

15.958

Lasten    
bijdragen ten gunste van project in Uganda

21.646

15.677

kosten    
     stichtingskosten

78

91

     bankkosten

248

100

     administratie kosten

88

88

     rente

0

2

totaal kosten

414

281

totaal

22.060

15.958

Saldo

nihil

nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 1998 met 38% zijn toegenomen ten opzichte van 1997. Zowel de bijdragen van de sponsors als de eenmalige donaties zijn in 1998 flink gestegen. Er heeft in 1998 geen verkoop van Vim plaatsgevonden. Wel zijn veel van de donaties gedaan vanwege het gebruik van Vim, maar dit wordt niet apart vermeld omdat dit niet altijd duidelijk is. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de sponsors vrijwel gelijk is gebleven.

Percentuele opbouw van de baten

1998

1997

bijdragen sponsors

60 %

59 %

eenmalige donaties

40 %

26 %

verkoop van Vim

0 %

15 %

 

100 %

100 %

Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot maximaal 5% van de baten.
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 1998 1,9% van de totale baten bedroegen. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald. Het grootste deel van de kosten bestaat uit bankkosten voor overschrijvingen naar Uganda en buitenlandse donaties.

Balans per 31 december
(in guldens)

1998

1997

 

1998

1997

      Eigen vermogen

nihil

nihil

Liquide middelen

5.534

7.008

Nog te betalen aan project in Uganda

5.534

7.008

totaal

5.534

7.008

 

5.534

7.008

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen. Alle baten komen (na aftrek van kosten) ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn eind 1998 lager dan eind 1997, maar nog steeds vrij hoog. De oorzaak is dat juist in December veel donaties worden ontvangen. In 1999 zal het grootste gedeelte van de liquide middelen spoedig worden overgemaakt naar Uganda. Ter beperking van de bankkosten worden grotere bedragen tegelijk naar Uganda overgemaakt.

Verwachtingen voor 1999

Op 1 januari 1999 zijn er 31 sponsors. De maandelijkse inkomsten bedragen dan fl 1065,=. We hopen in de loop van 1999 het aantal sponsors weer iets verder uit te breiden. Daardoor is de verwachting dat in 1999 de totale sponsor bijdrage zal stijgen.
De baten uit hoofde van eenmalige donaties en verkoop van Vim zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te voorspellen.

 

Venlo, 16 januari 1999,

Bram Moolenaar, penningmeester.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Helena Posthumus (Helena AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl