ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

ICCF logo Stichting ICCF Holland
Clematisstraat 30
5925 BE Venlo
The Netherlands

tel. 077 - 3872340
giro 4548774
KvK Venlo S 64588
www.vim.org/iccf

Jaarrekening 1999

Staat van baten en lasten over
(in guldens)

1999

1998

BATEN

   
bijdragen sponsors

15.558

13.145

eenmalige donaties

17.759

8.908

verkoop van Vim

0

0

rente

          9

          7

totaal

33.326

22.060

Lasten    
bijdragen ten gunste van project in Uganda

33.054

21.646

kosten    
     stichtingskosten

   64

   78

     bankkosten

 208

 248

     administratie kosten

     0

   88

     rente

     0

     0

totaal kosten

      272

      414

totaal

33.326

22.060

Saldo

nihil

nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 1999 met 51% zijn toegenomen ten opzichte van 1998. De bijdragen van de sponsors en vooral de eenmalige donaties zijn in 1999 gestegen. Er heeft in 1999 geen verkoop van Vim plaatsgevonden. Wel zijn veel van de donaties gedaan vanwege het gebruik van Vim, maar dit wordt niet apart vermeld omdat dit niet altijd duidelijk is. Uit onderstaande tabel blijkt dat ondanks de toename van de bijdragen het aandeel van de sponsors kleiner is geworden. Er waren twee opvallend grote eenmalige donaties, waardoor deze verhouding in 1999 anders is.

Percentuele opbouw van de baten

1999

1998

bijdragen sponsors

47 %

60 %

eenmalige donaties

53 %

40 %

verkoop van Vim

0 %

0 %

 

100 %

100 %

Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot maximaal 5% van de baten.
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 1999 0,8% van de totale baten bedroegen. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald. Het grootste deel van de kosten bestaat uit bankkosten voor buitenlandse donaties en overschrijvingen naar Uganda.

Balans per 31 december
(in guldens)

1999

1998

 

1999

1998

      Eigen vermogen

nihil

nihil

Liquide middelen

3.112

5.534

Nog te betalen aan project in Uganda

3.112

5.534

totaal

3.112

5.534

 

3.112

5.534

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen. Alle baten komen (na aftrek van kosten) ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn eind 1999 lager dan eind 1998, maar nog steeds vrij hoog. De oorzaak is dat juist in December veel donaties worden ontvangen. In 2000 zal het grootste gedeelte van de liquide middelen spoedig worden overgemaakt naar Uganda. Ter beperking van de bankkosten worden grotere bedragen tegelijk naar Uganda overgemaakt.

Verwachtingen voor 2000

Op 1 januari 2000 zijn er 36 sponsors. De maandelijkse inkomsten bedragen dan fl 1317,=. We hopen in de loop van 2000 het aantal sponsors weer iets verder uit te breiden. Daardoor is de verwachting dat in 2000 de totale sponsor bijdrage zal stijgen.
De baten uit hoofde van eenmalige donaties en verkoop van Vim zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te voorspellen. Aangezien in 1999 twee grote donaties zijn ontvangen is het goed mogelijk dat de inkomsten uit eenmalige donaties in 2000 terugloopt.

 

Venlo, 16 februari 2000,

Bram Moolenaar, penningmeester.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Bram Moolenaar (Bram AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl