ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

ICCF logo Stichting ICCF Holland
Clematisstraat 30
5925 BE Venlo

tel. 077 - 3872340
giro 4548774
KvK Venlo 41064588
www.iccf-holland.org

Jaarrekening 2000

Staat van baten en lasten over
(in guldens)

2000

1999

BATEN

   
bijdragen sponsors

19.629

15.558

eenmalige donaties

18.551

17.759

verkoop van Vim

0

0

rente

         18

          9

totaal

38.198

33.326

Lasten    
bijdragen ten gunste van project in Uganda

37.943

33.054

kosten    
     stichtingskosten

   41

   64

     bankkosten

 195

 208

     administratie kosten

   19

     0

     rente

     0

     0

totaal kosten

      255

      272

totaal

38.198

33.326

Saldo

nihil

nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 2000 met 15% zijn toegenomen ten opzichte van 1999. Zowel de bijdragen van de sponsors als de eenmalige donaties zijn gestegen. Er heeft in 2000 geen verkoop van Vim plaatsgevonden. Wel zijn veel van de donaties gedaan vanwege het gebruik van Vim, maar dit wordt niet apart vermeld omdat dit niet altijd duidelijk is. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de sponsors iets groter is geworden, waardoor de afhankelijkheid van eenmalige donaties iets minder is.

Percentuele opbouw van de baten

2000

1999

bijdragen sponsors

51 %

47 %

eenmalige donaties

49 %

53 %

 

100 %

100 %

Gestreeft wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot maximaal 5% van de baten.
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 2000 slechts 0,7 % van de totale baten bedroegen. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald. Het grootste deel van de kosten bestaat uit bankkosten voor buitenlandse donaties en overschrijvingen naar Uganda.

Balans per 31 december
(in guldens)

2000

1999

 

2000

1999

Not te ontvangen sponsorgelden

1.390

     0

Eigen vermogen

nihil

nihil

Liquide middelen

2.221

3.112

Nog te betalen aan project in Uganda

3.611

3.112

totaal

3.611

3.112

 

3.611

3.112

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen. Alle baten komen (na aftrek van kosten) ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn eind 2000 lager dan eind 1999, maar nog steeds vrij hoog. De oorzaak is dat ter beperking van de bankkosten grotere bedragen tegelijk naar Uganda worden overgemaakt.

De incasso van december 2000 is door een vergissing pas in januari 2001 ontvangen. Deze inkomsten zijn bij het boekjaar 2000 te rekenen en daarom als "nog te ontvangen" hier vermeld.

Verwachtingen voor 2001

Op 1 januari 2001 zijn er 46 sponsors. De maandelijkse inkomsten bedragen dan circa fl 1500,=. We hopen in de loop van 2001 het aantal sponsors weer iets verder uit te breiden. Daarom is de verwachting dat in 2001 de totale sponsor bijdrage zal stijgen.
De baten uit hoofde van eenmalige donaties en verkoop van Vim zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te voorspellen. Aangezien in 2000 een grote eenmalige donatie is ontvangen is het goed mogelijk dat de inkomsten uit eenmalige donaties in 2001 terugloopt.

 

Venlo, 24 januari 2001,

Bram Moolenaar, penningmeester.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Helena Posthumus (Helena AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl