ICCF logo ICCF Holland - help kinderen in Uganda English
Nederlands
   

ICCF logo Stichting ICCF Holland
Clematisstraat 30
5925 BE Venlo

tel. 077 - 3872340
giro 4548774
KvK Venlo 41064588
https://iccf-holland.org

Jaarrekening 2001

Staat van baten en lasten over
(in euro)

2001

2000

BATEN

   
bijdragen sponsors

11.655

8.907

eenmalige donaties

14.776

8.418

rente

         10

          8

totaal

26.441

17.333

LASTEN    
bijdragen ten gunste van project in Uganda

26.265

17.218

kosten    
     stichtingskosten

   33

   19

     bankkosten

 143

   87

     administratie kosten

     0

     9

totaal kosten

      176

      115

totaal

26.441

17.333

Saldo

nihil

nihil

Toelichting

Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de totale baten in 2001 met 53% zijn toegenomen ten opzichte van 2000. Zowel de bijdragen van de sponsors als de eenmalige donaties zijn gestegen. Er heeft in 2001 geen verkoop van Vim plaatsgevonden. Wel is het grootste deel van de donaties gedaan vanwege het gebruik van Vim, maar dit wordt niet apart vermeld omdat dit niet altijd duidelijk is. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de sponsors kleiner is geworden, waardoor de afhankelijkheid van eenmalige donaties groter is.

Percentuele opbouw van de baten

2001

2000

bijdragen sponsors

44 %

51 %

eenmalige donaties

56 %

49 %

 

100 %

100 %

Gestreeft wordt naar zo laag mogelijke kosten. Doelstelling is de kostenpost te beperken tot maximaal 5% van de baten. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de kosten in 2001 slechts 0,7 % van de totale baten bedroegen. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald. Het grootste deel van de kosten bestaat uit bankkosten voor buitenlandse donaties en overschrijvingen naar Uganda.

Balans per 31 december
(in euro)

2001

2000

 

2001

2000

Nog te ontvangen sponsorgelden

   52

  631

Eigen vermogen

nihil

nihil

Liquide middelen

1.235

1.008

Nog te betalen aan project in Uganda

1.287

1.639

totaal

1.287

1.639

 

1.287

1.639

Toelichting

Zoals uit de balans en staat van baten en lasten blijkt, heeft de stichting geen eigen vermogen. Alle baten komen (na aftrek van kosten) ten gunste van het project in Uganda.

De aanwezige liquide middelen (alleen een banktegoed) zijn vrij hoog. De oorzaak is dat ter beperking van de bankkosten grotere bedragen tegelijk naar Uganda worden overgemaakt.

Een aantal sponsorgelden van december 2001 is pas in januari 2002 ontvangen. Deze inkomsten zijn bij het boekjaar 2001 te rekenen en daarom als "nog te ontvangen" hier vermeld.

Verwachtingen voor 2002

Op 1 januari 2002 worden er 54 kinderen gesponsord. De maandelijkse inkomsten bedragen dan circa 800 euro. We hopen in de loop van 2002 het aantal sponsors weer iets verder uit te breiden. De maandelijkse bedragen zijn per januari 2002 met circa 20% verhoogd. Daarom is de verwachting dat in 2002 de totale sponsor bijdrage zal stijgen.
De baten uit hoofde van eenmalige donaties en verkoop van Vim zijn gezien het incidentele karakter moeilijk te voorspellen. Aangezien in 2001 een aantal grote eenmalige donaties is ontvangen en sponsors in Duitsland nu via een andere weg in aanmerking komen voor belastingaftrek is het goed mogelijk dat de inkomsten uit eenmalige donaties in 2002 teruglopen.

 

Venlo, 14 januari 2002,

Bram Moolenaar, penningmeester.

Voor commentaar op de ICCF Holland paginas en voor meer informatie, neem contact op met Helena Posthumus (Helena AT iccf-holland DOT org).
Informatie over deze paginas, privacy beleid, etc.:   colofon
Deze paginas zijn beschikbaar op:   iccf-holland.org     www.iccf.nl